Proiectul CHPM2030(1)

 

CHPM 2030

CHPM Extracța combinată de energie termică, electrică și de metale

CHPM2030 – Combined heat, power and metal extraction from ultradeep ore bodies (2016 – 2019)

 

Grant agreement no. 654100 co-finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Horizon 2020.

Proiectul CHPM2030 vizeaza crearea unor noi tehnologii de extragere a mineralelor prin asociare cu exploatarea apelor geotermale de mare adâncime. Pe langă Institutul Geologic al Romaniei din consorțiul proiectului fac parte servicii geologice și universități de prestigiu din UK, Belgia, Islanda, Portugalia, Spania, Austria, Suedia și Ungaria.

 

Abordând un domeniu de frontieră, care asociază într-un sistem unitar exploatarea resurselor geotermale cu extracția mineralelor și cu electro-metalurgia proiectul are ca scop transformarea formațiunilor minerale metalice ultra-adânci într-un sistem care va servi drept bază pentru dezvoltarea unui nou tip de instalație care „combină energia termică, electrică și extractia de metale” (CHPM).

În tehnologia imaginată formațiunea geologică purtătoare de metale va fi exploatată într-un mod care să facă posibilă co-producția de energie și de metale și care să poată fi optimizat în funcție de cerințele pieței la un moment dat în viitor.

 

Provocările la care proiectul trebuie să raspundăproiectul:

–        Dezvoltarea unei noi tehnologii de combinare a producției de energie geotermală și de exploatare a metalelor;

–        Demonstrarea funcționării conceptului și a fezabilitații tehnice și economice la scară de laborator.

 

Planul de lucru a fost configurat în așa fel încât să testeze valabilitatea conceptului, pentru următoarele ipoteze:

– Compoziția și structura corpurilor de minereu au anumite avantaje care ar putea fi folosite în avantajul dezvoltării unor sisteme geotermale consolidate (EGS);

– Metalele pot fi extrase din corpurile de minereu în concentrații ridicate pentru o lungă perioadă de timp și pot influența în mod substanțial economia EGS;

– Percolarea continuă a metalelor va crește performanța sistemului în timp, într-un mod controlat, fără a fi nevoie să se utilizeze stimularea rezervorului de înaltă presiune, reducând astfel la minimum potențialele efecte negative ale extracției de energie termică și de metale.

 

Ca rezultat final, proiectul își propune să livreze planuri și specificații tehnice detaliate ale unui nou tip de facilitate, care este proiectată să opereze de la bun început ca un sistem combinat de extracție a energiei termice, electrice și a metalelor. Obiectivul orizontal este acela de a oferi un nou impuls valorificării energiei geotermale în Europa prin investigarea unor cai neexplorate anterior la nivel de experiment tehnologic (TRL). Acest lucru va fi realizat prin elaborarea unei foi de parcurs în sprijinul punerii în aplicare în faza de pilot a unui astfel de sistem înainte de 2030, a implementării pe scară largă și a comercializării acestuia înainte de 2050.

 

Responsabil de proiect din partea IGR: Diana Perșa, e-mail: persa.diana@yahoo.ro.

DETALII AICI

http://www.chpm2030.eu/

index

 

GeoSEE – un proiect pentru viitor

GeoSEE – un proiect pentru viitor
Intalnire transfrontalieră 26-27 martie 2014, Oradea
Pe plan mondial se înregistrează o tendință accentuată de creștere a consumului de energie. Combustibilii fosili, pe care omenirea îi utilizează pe scară largă în prezent, sunt pe de o parte resurse epuizabile, iar pe de altă parte resurse poluante. Constatând impactul negativ semnificativ al utilizării acestora asupra mediului, Statele Membre ale Uniunii Europene au decis să ia măsuri de protejare a mediului. Cunoscut și sub numele de Planul climatic “20-20-20″, s-a elaborat un pachet de măsuri, care au urmatoarele obiective ce trebuie atinse pană in 2020:
 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE, față de nivelurile din 1990;
 creșterea la 20% din consumul UE a ponderii energiilor din resurse regenerabile;
 creșterea cu 20% a eficienței energetice a UE.
O contribuție semnificativă la atingerea țintei privind utilizarea energiilor regenerabile o constituie utilizarea resursurselor geotermale ale Terrei. Printre proiectele care iși propun să contribuie in mod considerabil la cresterea utilizarii resurselor geotermale, hibridizate cu alte tipuri de resurse de energie regenerabilă este proiectul GeoSEE- Innovative use of low temperature geothermal resources in South East Europe (Utilizări inovative ale resurselor geotermale de joasă temperatură în sud-estul Europei).
Proiectul GeoSEE urmarește să depășească limitările obișnuite ale utilizării resurselor regenerabile și să demonstreze că există abordări inovative, care pot contribui la creșterea randamentului instalațiilor ce exploateaza resursele geotermale de entalpie redusă pentru a produce energie electrică sau apă caldă.

În derulare din 2012, proiectul reunește 11 parteneri din 8 țări sud – est europene, care dețin și exploatează resurse geotermale și anume: Bulgaria, Croația, Italia, Macedonia, România, Serbia, Slovenia și Ungaria.

În cadrul proiectului GeoSEE, Institutul Geologic al României, a organizat în perioada 25.03.2014 – 27.03.2014 la Oradea, la Hotel Continental Forum, o Reuniune transfrontalieră, la care au participat reprezentanți ai țărilor partenere în proiectul GeoSEE, precum și Doamna Alexandra Pala, manager de proiect din partea Secretariatului Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transnațională -South East Europe Transnational.

Din partea României au participat la această reuniune dl. Claudiu Adrian Pop, Prefectul Județului Bihor, dl. Ilie Gavril Bolojan, Primarul Municipiului Oradea, dl. Domocoș Adrian Nicolae, Primarul Municipiului Beiuș și reprezentanți ai S.C.TRANSGEX S.A., respectiv dl. director general Alin Iacobescu și dl. Expert Ioan Muțiu. Gazda reuniunii a fost dl. Marcel Mărunțiu, director general al Institutului Geologic al României.

Reuniunea a reprezentat un prilej pentru Județul Bihor și pentru Municipiul Oradea de a-și prezenta realizările în domeniul utilizării apelor geotermale. De asemenea a fost prezentata și Centrala de producere de energie electrică din resurse geotermale din Oradea, o centrală modulară proiectată și realizată de S.C.TRANSGEX S.A. Grație unui studiu realizat în cadrul proiectului GeoSEE, această centrală va putea fi, pe viitor, hibridizată cu instalații aferente utilizării energiei fotovoltaice, în vederea sporirii randamentului acestui tip de centrală modulară.

Informații suplimentare privind această reuniune poate oferi d-na Perșa Diana, Institutul Geologic al României, E-mail: persa.diana@yahoo.ro , Telefon: 0729/168.868 .